Ekspertbistand til en vanskelig sykefraværssak

Mange ledere opplever at arbeidet med sykmeldte medarbeidere er krevende og utenfor deres kompetanseområde. Særlig gjelder dette i en sykefraværssak der medarbeideren er sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen og innsats fra NAV. Disse situasjonene krever mye av både lederne og HR, samtidig som medarbeideren ikke opplever å få hjelp til å løse situasjonen.

Nå kan arbeidsgivere søke NAV om ekspertbistand for å få hjelp i en vanskelige sykefraværssak fra en ekstern aktør. Medarbeideren får hjelp av eksperten til å identifisere og iverksette tiltak med mål om å mestre arbeidet. Der det er vanskelig for den ansatte å komme tilbake til eksisterende jobb kan eksperten hjelpe medarbeideren videre i annet arbeid, en løsning som kan være god både for arbeidsgiver og arbeidstaker i de tilfellene arbeidet viser seg for belastende.

Nå når IA avtalen og NAV lanserer ekspertbistand indikerer dette et tydeligere arbeidsrettet fokus i sykefraværsarbeidet. Frem til nå har fokuset vært på behandlings- og helseaspektet uten å se på de ytre faktorene for den enkelte. Dette har hatt liten effekt for de største gruppene av sykmeldte, for eksempel arbeidstakere med psykiske utfordringer eller muskel- og skjelettlidelser.

Ekspertbistanden gir et sterkere fokus på hvordan sykmeldte medarbeidere kan stå i jobb også med sine helsemessige utfordringer. Når vi vet at arbeid i seg selv er helsebringende vil det være viktig for både arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker å mestre hverdagen i jobb.

Sirius ACT vil fremheve følgende positive aspekter ved å få støtte til ekspertbistand:

  • Tilskuddet kan benyttes i sykemeldingsperioden og også mellom sykemeldingsperioder i tilfellene der disse forekommer hyppig.
  • Det er et grunnleggende prinsipp at arbeidsgiver og medarbeider sine vurderinger skal veie tungt med tanke på når og hvordan tilskuddet skal benyttes.
  • Det presiseres at tilskuddet ikke skal benyttes til medisinsk behandling av arbeidstaker.
  • Målet med bistanden er primært tilbakeføring til sin eksisterende jobb. Der det ikke er mulig er målet med ekspertbistanden å finne en annen arbeidsgiver.
  • Bistanden bør bestå av arbeidsrettede råd og veiledning.
  • Arbeidsgiver kan få inntil kr. 20 000 i støtte til ekspertbistand.


Sirius ACT tilbyr i dag ekspertbistand til en rekke virksomheter med vanskelige sykefraværssaker. Vi ser helt tydelig at vi får gode resultater ved å være en ekstern aktør som hjelper både lederen, bedriften og den sykmeldte mot gode løsninger i vanskelige og fastlåste situasjoner.

Som arbeidsgiver kan du søke om tilskudd til ekspertbistand ved å kontakte NAV eller NAV arbeidslivssenter. Mer informasjon finner du her:

Informasjon om ekspertbistand hos fra NAV