Gruer du deg til å starte prosessen med å gjennomføre en nødvendig nedbemanning? Her har du 7 tips!

Det er alltid vanskelig å skulle si opp medarbeidere ved en nedbemanning – og det skaper alltid støy i bedriften. Heldigvis er det måter å redusere dette på, både for de medarbeidere som skal slutte, men ikke minst for de medarbeidere som skal være igjen og fortsatt skape verdi for bedrfiten. Det blir da spesielt viktig å gjøre de riktige tingene på de riktige tidene.

Syv tips til deg som må gjennomføre en nedbemanning

1. Planlegging
Det er viktig å planlegge prosessen godt så man får lagt en god strategi og ser hvem som bør involveres. Målet er å trygge på at nedbemanningen er nødvendig og at man kan stå for de valgene man har tatt uten å være redd for å gjøre feil. Det er også viktig å ta stilling til om bedriften skal tilby bistand til de oppsagte medarbeiderne til å komme seg videre i sin nye tilværelse. Skal det være noe grad av frivillighet – eller skal man peke på enkeltpersoner? God planlegging er avgjørende for en god gjennomføring.
 
2. Involvering
Involver så bredt som mulig så tidlig som mulig. Er det tillitsvalgte så er det viktig å ha disse på lag så tidlig som mulig. Om man har forståelse fra de tillitsvalgte har man gode ambassadører i gjennomføringen.
 
3. Informasjon
Sett opp en god informasjonplan – Under hele prosessen er det viktig med informasjon. Om det ikke er noe nytt å informere om er det også relevant informasjon – For mye informasjon kan aldri gis i en slik prosess.
 
4. Trening av de involverte
Alle involverte bør trene i gjennomføringen. De bør trene på budskapet, og i å stå i beslutningen. For eksempel er det lett for ledere som gjør dette for første gang å innta en i samtalene – og det kan virke mot sin hensikt. Man ønsker jo å ta vare på medarbeidere på best måte, og da er det dumt om de går sinte ut av en samtale.
 
5. Gjennomføring
Gjennomføringen må være tydelig og må gjennomføres etter avtale. Når man gjennomfører er det viktig å være tydelig på hva som gjelder og å gjennomføre etter avtale. Det opprettholder inntrykk av en seriøsitet og ordentlighet som alle setter pris på i etterkant.
 
6. Oppfølging
Viktig å ha en plan for oppfølging i etterkant. For de oppsagte er det alltid hyggelig at noen bryr seg også etter at de har sluttet. For bedrifter som har mulighet er det viktig å hjelpe medarbeidere til å komme i ny jobb så fort som mulig. Både med tanke på medarbeideren, bedriftens rennomé, de gjenværende kollegaene og ikke minst samfunnet.Man glemmer ofte de medarbeiderne som blir igjen i bedriften. Det er utrolig viktig at man også har et fokus på dem, at man har forståelse for at disse også har vært gjennom en vanskelig prosess og trenger støtte og oppmuntring i å bidra til at bedriften lykke i etterkant!
 
7. Evaluering
Man kan alltid bli bedre -og viktig å lære når man har vært gjennom slike prosesser så man står enda tryggere om man må gjennom en slik runde ved en senere anledning. Uansett lærer man mye gjennom å evaluere – gi hverandre tilbakemeldinger i etterkant av en prosess. Dette er kompetanse man tar meg seg til andre anledninger.