Kan ekspertbistand fra NAV bidra til å redusere sykefraværet i din bedrift?

Høyt sykefravær er for mange bedrifter en stor utfordring og mange medarbeidere opplever at varige helseproblemer stenger dem ute fra arbeidsmarkedet i unødvendig lang tid. Vanskelige sykefraværssaker er ofte utenfor lederes kompetanseområde. Med ekspertbistand fra NAV kan vi hjelpe deg å finne løsninger på slike problemer.

Nå er det mulig for bedrifter å søke NAV om tilskudd til ekspertbistand i sykefraværssaker. Dette innebærer at en ekstern rådgiver går inn og jobber direkte med den enkelte sykemeldte; målet er å få medarbeideren tilbake i sin nåværende stilling, eller eventuelt å hjelpe personen å finne et nytt jobbmål som er forenelig med vedkommendes helsesituasjon.

Rundt 10 % av befolkningen i Norge er uføretrygdet. Blant dem er folk som gjerne skulle  stått i jobb i flere år, men som ikke har hatt overskudd, eller på egenhånd har klart å se alternativer i forhold til egne helseutfordringer. Dette gjør at de går fra å være sykemeldte til å motta AAP, for deretter å bli uføre. Ekspertbistand virker forebyggende ved å ta tak i problemene før de utarter seg til varig uførhet. Medarbeideren kan få hjelp på et mye tidligere tidspunkt til å kartlegge egen kompetanse og muligheter for å kunne stå lengre i en jobb tilpasset egen helse

Tilskudd til ekspertbistand fra NAV går til blant annet:

  • Kartlegging av den sykemeldtes helsesituasjon
  • Handlingsplan for tiltak som vil forbedre situasjonen
  • Karriereveiledning gjennom hele løpet


Sirius ACT er et av de mest erfarne selskapene som tilbyr slik rådgivning. Ekspertene sørger for å sette rammer rundt arbeidsplassen som gjør at man kan stå i jobb selv med helsemessige utfordringer.

Jo lenger tid medarbeideren er borte fra jobb, desto større er sannsynligheten for at frafallet fra arbeidslivet blir varig. Fysiske og psykiske lidelser krever oppfølging over tid, og i flere tilfeller er slike helseproblemer noe medarbeideren alltid må forholde seg til så lenge de er i jobb. Derfor er det viktig at jobben de har er tilpasset deres helsesituasjon og arbeidsevne.

Ekspertbistand fra NAV hindrer at folk som ikke må, faller ut av arbeidslivet, havner inn i NAV-systemet og i verste fall blir uføre.

Er du en bedriftsleder som sitter med en eller flere vanskelige sykefraværssaker? Ta kontakte med Sirius ACT her så kan vi fortelle deg mer om hva vi kan bistå med! Du kan lese mer om ekspertbistand fra NAV her.