Mindre sykefravær eller mer tilstedeværelse?

Hva er årsaken til sykefraværet i en bedrift? Er det noe vi ikke helt forstår? Tør vi å stille de spørsmålene som gjør at vi kommer til årsaken?

Sykefravær har vært og er et meget gjennomdiskutert tema. Faktum er at vi i dag fortsatt har et sykefravær i Norge som er høyere enn alle våre naboland. 

Sykefravær i arbeidslivet er et ord som betegner mennesker som er borte fra jobb på grunn av sykdom. Vi har to kategorier; egenmeldt og sykemeldt fravær. Egenmeldinger og korttidsfraværet er den største utfordringen og representerer det største kostnaden for bedrifter. Varer sykdommen lenger enn 3 dager er det ofte et krav fra arbeidsgiver om å ha en sykemelding. Sykemeldingen skal være et bevis på at sykdommen er reel, men hvor ofte trenger vi det? Vår oppfatning er at ingen ønsker å være syke og når vi er det så er det en grunn. Forskning og erfaring viser at åpen og direkte dialog er det beste forebyggende tiltaket som gjøres for å få ned sykefraværet. I dialogen skapes forståelsen for medarbeideren og arbeidsgivers situasjon. Dersom medarbeideren og/eller arbeidsgiver opplever at de ikke kan prate om utfordringene med sykefravær så er det et sterkt signal i seg selv. 

De viktigste elementer for lavt sykefravær

  • Åpen kommunikasjon
  • Tydelig og åpent lederskap
  • Godt arbeidsmiljø

Vi må tørre å stille hverandre kritiske spørsmål rundt fraværet uten at partene opplever en usikkerhet rundt jobben og egen karriere. Lederen må gi rom for å kunne prate om teamet uten å ha en følelsesmessig involvering.  Intensjonen med enhver dialog må være å finne løsninger som er bra for alle parter.  Dette er noen grunnleggende prinsipper som gir takhøyde for å kunne være ærlig og åpen. Åpen og ærlig kommunikasjon rundt sykefraværet gir et lavere sykefravær fordi personer ønsker å være på jobb og oppleve mestring. Mestringsfølelse og tilhørighet er noe av den største motivasjonen vi har for å være på jobb. Tydelige forventningsavklaringer rundt sykefravær og hvordan utfordrende situasjoner håndteres på arbeidsplassen må også tydelig komme frem fra arbeidsgiver. Det er arbeidsgivers ansvar og sette rammer og forventinger til hvordan sykefravær håndteres også sette rammer for å få et godt  arbeidsmiljøet.

Det er indikasjoner i dag på at en voksende gruppe av de som er sykemeldte ikke har biomedisinske symptomer, men lettere muskel og skjelett plager, utbrenthet, lettere psykiske utfordringer mm. Denne gruppen er like reelt syke som de med biomedisinske symptomer, men oppfattes som mer utfordrende fordi sykdomsbilde er uklart finnes ingen klar behandlingsform. Sykdomsbildet er ofte sammensatt å variere fra gang til gang. Denne gruppen har det ikke bra og de har det kanskje spesielt vanskelig fordi de ikke selv finner noe svar og løsning. Det er i dag nok støtte hva gjelder sykdomsbildet, men det som ikke har vært like mye i fokus er hvor den sykemeldte faktisk ønsker å være jobb og karrieremessig. Det viser seg at ved å ha fokus på hvilke jobbmuligheter som eksisterer og hva den sykemeldte ønsker og kan jobbe med på tross av sykdommen gir gode resultater. Det handler om å hjelpe mennesker til å finne sin plass i arbeidslivet på tross av de helsemessige utfordringer de har og ha fokus på hvordan mestre å stå bedre i jobben. Noen ganger kan det innebære at et jobbskifte er det mest hensiktsmessige for alle parter. I de tilfeller blir det viktig å støtte den enkelte til å finne seg en ny karriere og gjøre den omstillingen som skal til. Det å skifte jobb når en er syk er en meget krevende prosess men med riktig støtte og veiledninger skapes resultater.

Sykefravær er en utfordring for alle som opplever det. Både den sykemeldte, bedriften, kollegaer og samfunnet generelt. Det er et samfunnsproblem med størst lidelse for den sykemeldte. For å få bukt med dette problemet så handler det om å komme til kjernen av årsaken til fraværet. Først da er det mulig å skape løsninger og mer tilstedeværelse. En ekstern aktør kan gjennomføre slike samtaler uten å være inhabil og komme til bunns i hva som egentlig er årsaken og hva som kan gjøres.