Snart 300 000 arbeidsledige – 7 grep myndigheten må ta nå!

Nav-direktøren skriver i en pressemelding 24. mars at utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke. På to uker har Norge gått fra å ha 65.000 arbeidsledige til 291.000. Regjeringen og NAV må ta grep nå for å unngå total kollaps i arbeidsmarkedet.

Gi arbeidsledige tro på en framtidig karriere

Vi vet ikke hvor lenge tiltakene til regjeringen vil vare. Vi vet heller ikke hvor lang tid det vil ta før bedriftene kommer på bena og begynner å rekruttere igjen. Det vi vet er at menneskene som nå er på NAV, trolig vil bli der en god stund før de kommer tilbake i jobb.

All forskning og erfaring tilsier at de som har mistet jobben, relativt raskt mister sin jobbidentitet og utvikler det vi kaller en ledighetsidentitet. Mange vil da miste selvtillit og troen på egne ressurser og muligheter på arbeidsmarkedet. Dette kan igjen føre til utviklingen av helsemessige utfordringer og utvikling av sykdomsidentitet.

Vi vet med sikkerhet i dag at jo lengre tid mennesker står utenfor arbeidsmarkedet, jo lenger tid vil det ta å komme tilbake til jobb. Tidlig hjelp og støtte til de som har mistet jobben, er derfor helt avgjørende for å hindre at mange går over på arbeidsavklaringspenger (AAP) og sener uførhet.

Det må umiddelbart igangsettes tiltak overfor de som er arbeidsledige. De må få tilbud om hjelp til hvordan de kan starte arbeidet med å komme tilbake til jobb. Folk vil ha forskjellige behov. Noen vil ha behov for å øke sin jobbsøkerkompetanse. Andre vil ha behov for kvalifisering og utvikling av ferdigheter som er relevante i bransjer der det er behov for arbeidskraft.

7 kritiske grep å ta nå:  

  1. Tilby ledige online rådgivning fra en karriereveileder så snart som mulig
  2. Tilby enkle online verktøy som kan heve jobbsøkerkompetansen til de ledige
  3. Tilby oppkvalifiseringsløp innenfor bransjer vi vet vil trenger arbeidskraft fremover
  4. Tilby lengre omskoleringsløp inn mot bransjer vi vet vil trenger arbeidskraft fremover
  5. Tilby bedriftsintern opplæring der det er behov og mulig
  6. Hjelpe personer som ønsker å starte bedrift med etablererkompetanse
  7. Bruk ressursene som eksistere i markedet gjennom effektiv bruk av offentlige anskaffelser


Sirius ACT prøver vi  å komme i dialog med myndighetene og NAV for å samle all kompetanse både privat og offentlig for å sikre et bredere tiltak som kan ha en effekt. Vi må nå tørre å tenke annerledes og samarbeide i større grad på tvers av privat og offentlig sektor.